Balkan Green Energy News

Srbija sprema aukcije za 50 MW solara, usvojene uredbe o balansiranju i premiji i fid-in tarifi

Vlada Srbije odredila je kvotu za dodelu premija za solarne elektrane i usvojila nove uredbe o balansnoj odgovornosti i premiji i fid-in tarifi.

Tri uredbe – o kvoti u sistemu tržišne premiije za solarne elektrane, o preuzimanju balansne odgovornosti i modelu ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti i o premiji i fid-in tarifi deo su finalnih priprema za raspisivanje aukcija. Pre nekoliko dana Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike, najavila je da će prve aukcije biti raspisane u junu.

Kvota za solarne elektrane odobrene snage 500 kW i više iznosi 50 MW, piše u Uredbi.

Inače, kvota za solar dosad nije bila poznata, već samo za vetar, i iznosi 400 MW.

Uredbom o preuzimanju balansne odgovornosti i modelu ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti bliže se uređuju prava i obaveze garantovanog snabdevača i povlašćenog proizvođača u sistemu tržišne premije. Te ugovore bi trebalo da sklapaju garantovani snabdevač odnosno Elektroprivrede Srbije (EPS) i investitori koji dobiju premije na aukcijama.

Podzakonski akt, takođe, definiše kriterijume za utvrđivanje dobre prognoze proizvodnje električne energije, dodatnu naknadu koja se plaća ako povlašćeni proizvođač ne prognozira dobro proizvodnju, trajanje i prestanak ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti, kao i uslove i postupak zaključivanja ugovora.

Proizvođač je obavezan da plaća dve naknade garantovanom snabdevaču, navodi se u Uredbi.

Naknadu u fiksnom procentu od maksimalne ponuđene cene na aukciji, na kojoj je stekao status privremenog proizvođača, po svakom proizvedenom MWh, kao i naknadu za odstupanje prognoze u poređenju sa prijavljenom proizvodnjom, koju garantovani snabdevač ima pravo da obračuna proizvođaču u slučaju kršenja obaveze dobrog prognoziranja.

Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi definiše pravila o organizaciji aukcija i uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije iz obnovjivih izvora energije. Kao što je i najavljeno novom Uredbom je propisano da maksimalnu visinu premije određuje Vlada Srbije, a ne Agencija za energetiku (AERS).

Inače, usvajanjem uredbi o balansiranju i premiji i fid-in tarifi prestaju da važe one koje su donete krajem 2021.

 

izvor: https://balkangreenenergynews.com/rs/srbija-sprema-aukcije-za-50-mw-solara/